Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Elteleteknik att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Vid lämnande av uppgifter godkänner du denna policy och samtycker till den behandling av dina personuppgifter som beskrivs nedan.

Eventuella förändringar av denna integritetspolicy kan du ta del av genom att besöka Elteletekniks webbplats, www.elteleteknik.se

Ansvarig

Elteleteknik i Umeå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss, och ansvarar för dessa i enlighet med gällande personuppgiftslag.

Elteleteknik i Umeå AB
Kummelvägen 13 (besöksadress)
901 37 Umeå
Sverige

Telefon: +46 730-23 37 43
Epost: kontakt@elteleteknik.se

Personuppgifter som behandlas

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss genom telefon, e-post samt kundportal, t.ex. när du registrerar en beställning, söker en ledig tjänst som vi utannonserat.

De personuppgifter vi efterfrågar och behandlar är: namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och personnummer.

Användning

Vi använder endast personuppgifterna för att kunna kontakta dig som kund och utföra det arbete som beställts samt fakturering.

I samband med behandlingen kan dina personuppgifter komma att vara tillgängliga för andra bolag och tredjepartsleverantörer. Detta hanteras med största försiktighet och föregås alltid av att Elteleteknik ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med sådan extern part, där dennes hantering av dina personuppgifter regleras i syfte att tillse att den externa parten uppfyller tillämpliga lagar och regler, samt Elteletekniks övriga instruktioner vad avser personuppgiftshantering.

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi har ditt samtycke till detta och det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vår grund för att behandla dina personuppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det på basis av denna policy och att du beställt en tjänst av oss. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke.

Lagring

De personuppgifter vi samlar in från dig lagras i huvudsak inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”).  Vissa personuppgifter kan i vissa fall hanteras i molntjänster (Google) som ligger utanför EU/ESS.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade och/eller raderade. Vi kan dock inte radera dina personuppgifter i det fall att det finns ett lagstadgat krav på att spara dem. Du har även rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda dina personuppgifter.

Kontakta oss genom att skicka ett e-mail till gdpr@elteleteknik.se.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för hantering av personuppgifter.

Tillgång till personuppgifter

I tillägg till ovan kan dina personuppgifter komma att delas mellan bolag inom Elteleteknik-koncernen. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Endast de personerna som behöver ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra de ändamål som beskrivits ovan har tillgång till dessa.

Skydd av dina uppgifter

Elteleteknik har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Elteleteknik kontrollerar systemen på regelbunden basis för att säkerställa att dessa är säkra och skyddade.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna policy i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tolkningar av lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda problem eller störningar. Den gällande policyn hålls tillgänglig på Elteletekniks webbplatser.